Strona główna Opis Zdjęcia

Tanie pokoje

o różnym standardzieREZERWACJA:

tel. 507 118 828 Magdalena

O nas:

Pensjonat położony jest w bardzo dobrej lokalizacji przy trasie Wołomin – Warszawa.

Przystanek autobusowy znajduje się na wprost pensjonatu. W sąsiedztwie jest wiele sklepów, bankomat, punkty gastronomiczne a także ośrodek sportowy Huragan, nowoczesna pływalnia oraz park przy Muzeum Nałkowskich. Pensjonat posiada pokoje o różnym standardzie. Wyposażone w telewizor oraz WiFi. Kuchnia, pralka ogólnodostępna. Możliwość wynajmu krótkoterminowego i długoterminowego. Mile widziane grupy sportowe, pracownicze oraz indywidualni goście. Wystawiamy faktury VAT .

ZAPRASZAMY

Zdjęcia :

Widok częsci Wołomina z widocznym Pensjonatem
Szyld nad wejściem do Pensjonatu oraz sklep.
Jeden z pokoi
Pokój dwuosobowy
Pokój trzyosobowy
Pokój czteroosobowy
Wspólne łazienki
Jedna z łazienek w pokoju

Wypoczynek przy
Recepcji

Wejście schody

Jeden z pokoi

Łazienka w pokoju

Wspóln łazienka

Wspólna łazienka

Wspólne prysznice

Wspólne WC

REGULAMIN

REGULAMIN PENSJONATU ALEXANDRA
REGULAMIN DOTYCZY WSZYSTKICH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE PENSJONATU

Regulamin stanowi integralną część umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zameldowanie się w hostelu, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku bądź całej należności za pobyt w hostelu. Dokonując ww. czynności, gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji hostelu, a także na stronie internetowej, która dostępna jest pod adresem www.pokojewolomin.pl 1. Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji od Gościa w dniu przyjazdu do hostelu (z góry). Cena zawiera wszystkie podatki. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc w Hostelu.

 2. Anulowanie rezerwacji możliwe jest w przypadku odwołania na nie mniej niż 24 h przed datą rozpoczęcia rezerwacji i wyłącznie drogą mailową w przypadku rezerwacji już realizowanej – w dniu poprzedzającym planowany wyjazd nie później niż do 10 rano.

 3. W przypadku rezerwacji pokoju i nie stawienia się w dniu rezerwacji, hostel zastrzega sobie prawo do pobrania wpłaconej kwoty.

 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, gość hostelu powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc.

 5. Niewymeldowanie się do godziny 10.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.

 6. W przypadku, gdy pokój prywatny lub łóżko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 10.00, a pokój lub łóżko jest zarezerwowane na koleją dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.

 7. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.

 8. W dniu zakończenia planowanego pobytu, klucz do pokoju winien zostać zwrócony do recepcj lub jeśli jest taka możliwość można przekazać klucz Panią sprzątającym do godz. 10:00, co jest równoznaczne z wymeldowaniem się z hostelu.

 9. Nie ma możliwości przekazania pokoju hostelowego osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze okres, za który gość uiścił opłatę.

 10. Przy dokonywaniu rezerwacji dla grup warunki rezerwacji i płatności mogą być ustalane indywidualnie dla każdej grupy.

 11. W przypadku konieczności odwołania rezerwacji przez hostel z uwagi na okoliczności za które hostel nie ponosi odpowiedzialności, hostel zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu kwoty wpłaconego zadatku.

 12. Osoby niezameldowane w hostelu mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach od 10:00-22:00 po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu na recepcji

 13. Po upływie wymienionego w punkcie 12. terminu osoba niezameldowana powinna opuścić obiekt lub opłacić dobę hotelową w miarę dostępnych miejsc.

 14. Hostel może odmówić zameldowania, przedłużenia pobytu lub też może wymeldować w trakcie trwającego pobytu gościa, którego zachowanie narusza regulamin hostelu, godność innych osób lub ich dobra osobiste. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi. Jednocześnie hostel zastrzega sobie prawo wezwania Policji lub pracowników ochrony i poproszenia gościa o opuszczenie obiektu.

 15. Doba hostelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00 następnego dnia.

 16. Istnieje możliwość wykupienia późniejszego wymeldowania, chęć wykupienia takiej usługi należy zgłosić recepcji najpóźniej do godziny 10.00. Opłata za trzy dodatkowe godziny –do godziny 14.00 -wynosi 50% stawki za dany dzień. Usługa dostępna jest za zgodą recepcji w miarę dostępnych pokoi.

 17. Pokoje wieloosobowe są pokojami koedukacyjnymi. Każde łóżko w takich pokojach jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla jednej osoby.

 18. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko w pokojach prywatnych pod opieką opiekuna prawnego. Hostel oferuje nocleg w pokojach wieloosobowych tylko i wyłącznie osobom pełnoletnim.

 19. W trosce o atmosferę w Hostelu i dobre samopoczucie wszystkich gości nie przyjmujemy rezerwacji na wieczory kawalerskie i panieńskie, dużych grup fanów sportowych.

 20. Obiekt na mocy prawa polskiego jest objęty całkowitym zakazem palenia, poza wyznaczoną do tego celu palarnią. Palenie papierosów poza nią jest objęte karą w wysokości 100 zł. na pokrycie kosztów związanych z interwencją straży pożarnej, bądź szczególnego prania i usuwania zapachu tytoniu z poduszek, kołder, firan oraz kosztów długotrwałego wietrzenie pomieszczeń. Kara jest egzekwowana przez personel Hostelu.

 21. W razie wystąpienia jakiejś szkody Gość powinien zawiadomić recepcję hostelową o jej wystąpieniu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 22. Gość hostelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia hostelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 23. Odpowiedzialność Hostelu z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów wartościowych jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji. Jednocześnie Hostel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości

 24. Za zgubienie klucza do pokoju pobierana jest opłata 50 zł brutto

 25. Akceptujemy pobyt zwierząt w hostelu, ale jedynie w przypadku rezerwacji pokoju prywatnego, za zgodą recepcji i za pozostawieniem depozytu w wysokości od 50 do 100PLN – o wysokości depozytu decyduje recepcjonista. Depozyt jest pobierany na wypadek szkód wyrządzonych przez zwierzę. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren hostelu, bez powiadomienia o tym recepcji.

 26. Przy wmeldowaniu grup od 8 osób oraz grupy męskiej od 4 osób pobierany jest depozyt grupowy w wysokości od 50 PLN do 100 zł od osoby. Depozyt zwracamy przy wymeldowaniu zakładając, że nie ma zniszczeń spowodowanych przez grupę lub którekolwiek jej członka, depozyt zatrzymywany jest także w przypadku spożywania alkoholu w pokoju

 27. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00. Hałasowanie w pokojach, zakłócanie odpoczynku innym Gościom może skutkować karą pieniężną równoważną kosztowi znalezienia im komfortowego noclegu w innym obiekcie lub usunięciem hałasujących gości bez rekompensaty pieniężnej i bez zwrotu poniesionych wydatków na nocleg lub zatrzymaniem depozytu lub wszystkie te działania łącznie

 28. Na terenie całego hostelu obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania środków narkotyzujących, substancji psychotropowych, jakichkolwiek innych zakazanych substancji. Na terenie Hostelu nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe. Spożywanie alkoholu na terenie obiektu po godz. 22.00 jest surowo zabronione.  Po godz. 22.00 hostel jest objęty całkowitym zakazem spożywania alkoholu. Spożywanie alkoholu w pokoju wieloosobowym, niezależnie od godziny może skutkować karą pieniężną oraz usunięciem gości spożywających alkohol bez rekompensaty pieniężnej i bez zwrotu poniesionych wydatków na nocleg lub zatrzymaniem depozytu lub wszystkie te działania łącznie

 29. Na prośbę pracownika recepcji Gość jest zobowiązany wylegitymować się.

 30. Czystość i porządek należy zachować zarówno w częściach wspólnych, jak i w pokojach. Miły gościu, zachowaj porządek i czystość. Szczególnie dbaj o czystość w łazienkach i aneksach kuchennych, gdyż służą one w naszym hostelu do wspólnego użytku. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hostelowych i ich wyposażeniu, naruszających ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania

 31. Gość opuszczający pokój, powinien ze względów bezpieczeństwa, wyłączyć urządzenia elektryczne, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

 32. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hostelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.

 33. Ze względu na higienę w Hostelu zabronione jest używanie własnych śpiworów.

 34. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hostelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hostel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

 35. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hostelu.

 36. W przypadku naruszenia Regulaminu lub zachowania wykraczającego poza normy współżycia społecznego, a w szczególności kradzież, agresję lub napaść o charakterze seksualnym, Hostel ma prawo do przedwczesnego wymeldowania Gościa bez zwrotu kosztów noclegu.

 37. Hostel nie posiada własnego parkingu samochodowego, nie ponosi też odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 38. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

 39. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, światła, wody).

 40. Personel hostelu ma prawo do sprawdzenia pokoju gościa, jeśli zachodzi podejrzenie złamania regulaminu.

 41. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku niemożności porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby hostelu.

 42. Gość , który potrzebuje faktury, proszony jest o poinformowanie o tym Recepcji w trakcie wmeldowywania.